Οι στόχοι μας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών, με εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δήμου μας μέσω των νέων τεχνολογιών, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Προτεραιότητά μας ο πολιτισμός της καθημερινότητας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάθμιση και επέκταση των κοινωνικών δομών του Δήμου, με δημιουργία νέων έξυπνων δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα για όλους τους δημότες και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους καθώς και τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δημιουργία αναγκαίων υποδομών για μια Ευρωπαϊκή Λευκάδα και υιοθέτηση πολιτικών κυκλικής οικονομίας. Μιας οικονομίας που στοχεύει στην διατήρηση της αξίας των πόρων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ελαχιστοποιώντας την παραγωγή απορριμμάτων και ταυτοχρόνως προστατεύοντας το περιβάλλον.

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και δημιουργία φιλικού κλίματος προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Αιχμή του δόρατος ο τουρισμός και η «γαλάζια ανάπτυξη». Δημιουργία ειδικού γραφείου επιχειρηματικότητας. Προώθηση της απασχόλησης και ανάπτυξη του τόπου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανάδειξη της ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λευκάδας με την δημιουργία «ζωντανών» αρχαιολογικών και ιστορικών διαδρομών. Ενεργοποίηση στο μέγιστο των κοινωνικών δυνάμεων που κρύβονται στους πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους συλλόγους και φορείς του δήμου στηρίζοντας τις δράσεις τους με το 1,5% των τακτικών εσόδων του δήμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Συνεχής και εντατική διεκδίκηση χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ενεργοποίηση ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις. Χρησιμοποίηση συγκεκριμένου ποσοστού από τα έσοδα της μαρίνας ετησίως, για την εκπόνηση μελετών.
Skip to content